+421 035 7731 283 info@revox.sk

SZČO v roku 2022

Daň z príjmu

Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2023 (za rok 2022). Jedná sa o 50% nezdaniteľnej časti základu dane: 2289,63 €

Nad obrat 49.790,- EUR

%

Do obratu 49.790,- EUR

15 % zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) neprevyšujúce sumu 49 790 eur.

%

19  % zo základu dane
do 38 553,01 €.

%

25 % nad 38 553,01 €.

Nezdaniteľná časť

Nezdaniteľná časť na daňovníka ak základ dane za rok 2022
je vyšší než 20 235,97 €, vypočíta sa: 9 638,25 mínus (základ dane/4)

Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová
od hranice základu dane:  38 553,00 €

Paušálne výdavky

  • 2021 – Percentuálna sadzba paušálnych výdavkov 60 %
  • 2020 – Percentuálna sadzba paušálnych výdavkov 60 %
  • 2021 – ročný limit sumy paušálnych výdavkov 20 000 EUR
  • 2020 – ročný limit sumy paušálnych výdavkov 20 000 EUR

Odvody

  • 2022 – Minimálny vymeriavací základ 566,50 €
  • 2021 – Minimálny vymeriavací základ 546,- €
  • 2020 – Minimálny vymeriavací základ 506,50 €
  • 2019 – Minimálny vymeriavací základ 477 €
  • 2018 – Minimálny vymeriavací základ 456 €

Minimálne odvody spolu v roku 2022

Minimálny preddavok SZČO
na zdravotné poistenie

Minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím 39,65 €.

Minimálny preddavok SZČO
na sociálne poistenie

Spolu do Sociálnej poisťovne 33,15%

Poistenie
Sadzba poistného v %
Minimálny vymeriavací základ v eur
Minimálne odvody (poistné) v eur
Maximálny vymeriavací základ v eur
Maximálne odvody (poistné) v eur
Nemocenské
4,40

566,50

24,93

7 931

348,96

Starobné
18

566,50

101,97

7 931

1 427,58

Invalidné
6

566,50

33,99

7 931

475,86

Rezervný fond solidarity
4,75

566,50

26,91

7 931

376,72

Spolu poistenie do Sociálnej poisťovne
33,15
x

187,78

x

2 629,13

Poistenie do zdravotnej poisťovne
14

566,50

79,31

x
x
Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
47,15
x
238,80
x
x

Daňový bonus na dieťa v roku 2022

47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
23,57 eura mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov

Minimálna mzda, pri ktorej vznikne nárok na daňový bonus: 323,00 €/mes. (polovica minimálnej mzdy)