+421 035 7731 283 info@revox.sk

Mzdové veličiny

Mzda

Minimálna mzda 2022

Minimálne mzdové nároky 2022

STUPEŇ NÁROČNOSTI MESAČNÁ
MZDA
HODINOVÁ
MZDA
40 H/T
1. 649 3,713
2. 762 4,379
3. 878 5,046
4. 994 5,713
5. 1110 6,379
6. 1226 7,046

,,

Rok Mesačná Hodinová
2022 649 3,713
2021 623 3,58
2020 580 3,333
2019 520 2,989
2018 480 2,759
2017 435 2,5

 

Minimálna mzda 2021

Minimálne mzdové nároky 2021

STUPEŇ NÁROČNOSTI MESAČNÁ
MZDA
HODINOVÁ
MZDA
40 H/T
HODINOVÁ
MZDA
38,75 H/T
HODINOVÁ
MZDA
37,5 H/T
1. 623 3,58 3,695 3,819
2. 739 4,247 4,384 4,53
3. 855 4,914 5,073 5,242
4. 971 5,58 5,76 5,952
5. 1087 6,247 6,449 6,663
6. 1203 6,914 7,137 7,375

,,

Rok Mesačná Hodinová
2021 623 3,58
2020 580 3,333
2019 520 2,989
2018 480 2,759
2017 435 2,5

 

Práca v sobotu

Podľa § 122a ZP za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2021 najmenej suma 1,79 €.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, pre rok 2021 najmenej sumu 1,61 €.

Práca v nedeľu

Podľa § 122b ZP za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2021 najmenej suma 3,58 €.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, pre rok 2021 najmenej sumu 3,22 eur.

Práca v noci

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22:00 – 06:.00 ( § 98 ZP).

Podľa § 122b ZP za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2021 najmenej suma 1,43 €.

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, tak za každú hodinu nočnej práce mu patrí popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2021 najmenej suma 1,79 €.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia. Avšak ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, pre rok 2021 najmenej sumu 1,25 €.

Príspevok na rekreáciu

Je povinný pre zamestnávateľov nad 49 zamestnancov (povinný je pre zamestnávateľov zamestnávajúcich od 49,1 zamestnanca). Pre zamestnávateľov do 49 zamestnancov je dobrovoľný.

Príspevok je vo výške 55% preukázaných výdavkov, najviac suma 275 € za rok 2021 pri plnom úväzku.
Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Je pre zamestnávateľov nepovinný, zamestnávatelia ho môžu poskytnúť zamestnancom dobrovoľne bez ohľadu na počet zamestnancov.

Príspevok je vo výške 55% preukázaných výdavkov, najviac suma 275 € za rok 2021 pri plnom úväzku.
Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti.

Daň z príjmu

 • do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 37 981,94 € 19% 19%
 • nad 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 37 981,94 € 25% 25%

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 3 165,16 €.

Zrážková daň

 • Z dividend ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu 7% 7%
 • Z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (okrem dividend) ak je daňovník rezident SR alebo rezident zmluvného štátu 19% 19%
 • Z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (vrátane dividend) ak je daňovník rezident nezmluvného štátu 35% 35%

Nezdaniteľná časť

Nezdaniteľná časť na mesiac v roku 2021

 • Do 19 936,22 € (92,8-násobok životného minima)
  – nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2020 je 4 511,43 €.
 • Od 19 936,22 € do 37 981,94 €
  – nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:
  9 495,49 € – (základ dane : 4) kde suma 9 495,49 € = 44,2-násobok životného minima (výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky)
 • Od 37 981,94 € a viac
  – nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.
Na manželku (manžela) v roku 2021
 • Ak daňovník dosiahne základ dane do 3 7981,94 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je: 4 124,74 – vlastný príjem manželky, kde suma 4 124,74 = 19,2-násobok životného minima
 • Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37981,94 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je: 13620,22 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky, kde suma 13620,22 = 63,4-násobok životného minima. Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.
 • Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 54480,88 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, a to bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,
a to najviac do výšky 180 €.

Uplatnenie je možné len ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán.

Kúpele

Uplatňuje sa rovnako ako za roky 2018 a 2019. Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach a to najviac do výšky 50 eur.

Daňovník si môže uplatniť ďalších 50 eur z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 eur na každé vyživované dieťa zákona, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.

Daňový bonus na dieťa

 • Do 6 rokov – 46,44 € / mesiac
 • nad 6 rokov do 15 rokov – 39,47 € / mesiac
 • nad 15 rokov – 22,72 € / mesiac
* Poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi:

Min: polovica minimálnej mzdy
= 623 /2= 311,50 €.

Max: 6-násobok minimálnej mzdy
= 6 x 623 = 3 738,- €.

Daň sa nevyrubí a neplatí…

 • ak za rok 2021 nepresiahne 17 eur
 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2021 nepresiahnu 2255,72.

Stravné od 1.7.2019

 • 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín

Stravovanie zamestnancov

Min. gastrolístok

Cena gastrolístka musí byť najmenej 75% z 5,10 €

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55%.

( Pri cene gastrolístka 3,83 € je to najmenej 2,11 € )

Dovolenka

 • Do 33 rokov – 20 dní
 • Od 33 rokov – 25 dní

Prenesenie dovolenky:
Je možné si preniesť nevyčerpanú dovolenku z predošlého roka do nasledujúceho roka. V prípade, že si prenesenú dovolenku ani tak nevyčerpáte, prepadne vám.

Cestovné náhrady  od 1.6.2019

Osobné cestné motorové vozidlá

Jednostopové vozidlá a trojkolky

Životné minimum

Exekučné zrážky – nepostihnuteľné sumy

Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 322,24 eura (150% životného minima plnoletej FO)

 • na povinného: 214,83 € (100% životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 214,83 € (25% životného minima plnoletej FO)

Poberateľ dôchodku

 • na povinného: 214,83 € (100% životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 107,41 € (50% životného minima plnoletej FO)

Pokuty za priestupky (aj poberatelia dôchodkov)

 • na povinného: 107,41 € (50% životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 53,70 € (25% životného minima plnoletej FO)

Zrážka výživného na maloleté dieťa (aj poberatelia dôchodkov)

 • na povinného: 90,22 eura (70% zo 60% základnej sumy na povinného)
 • na vyživovanú osobu: 37,59 eura (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)