+421 035 7731 283 info@revox.sk

Mzdové veličiny 2020

Mzda

Minimálna mzda
Stupeň náročnosti práce
Práca v sobotu

Za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy za hodinu.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však vo výške 45% minimálnej mzdy za hodinu.

Práca v nedeľu

Za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % minimálnej mzdy za hodinu.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však vo výške 90% minimálnej mzdy za hodinu.

Práca v noci

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22:00 – 06:.00 ( § 98 ZP).

Za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 40 % minimálnej mzdy za hodinu.

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, za každú hodinu nočnej práce mu patrí popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy za hodinu.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však vo výške 35% minimálnej mzdy za hodinu.

13. plat v 2020
 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 €
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 €
 • nie je oslobodený od sociálnych odvodov (má byť oslobodený až v roku 2021)

Podmienka oslobodenia od dane z príjmov a od zdravotných odvodov:

 • trinásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac máj (vyplatený počas mesiaca jún),
 • trinásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške 500 € a súčasne
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4. nepretržite aspoň 24 mesiacov.
14. plat v 2020
 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur
 • je oslobodený od sociálnych odvodov do výšky 500 eur

Podmienka oslobodenia od dane z príjmov a od odvodov:

 • štrnásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac november (vyplatený počas mesiaca december),
 • štrnásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 31.10. nepretržite aspoň 48 mesiacov a súčasne
 • zamestnancovi bol vyplatený vo výplate za mesiac máj daného roka (vyplatený v júni) trinásty plat najmenej vo výške 500 €.
Príspevok na rekreáciu

Je povinný pre zamestnávateľov nad 49 zamestnancov (povinný je pre zamestnávateľov zamestnávajúcich od 49,1 zamestnanca).

Príspevok je vo výške 55% preukázaných výdavkov, najviac suma 275 eur za rok 2020 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvótne kráti.

Daň z príjmu

 • do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 37163,36 € 19% 19%
 • nad 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 37163,36 € 25% 25%
Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 3096,95 eura.

Zrážková daň

 • Z dividend ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu 7% 7%
 • Z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (okrem dividend) ak je daňovník rezident SR alebo rezident zmluvného štátu 19% 19%
 • Z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (vrátane dividend) ak je daňovník rezident nezmluvného štátu 35% 35%

Nezdaniteľná časť

Nezdaniteľná časť na mesiac v roku 2020

 • Do 19 506,56 €  (92,8-násobok životného minima)
  – nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2020 je 4 414,20 €.
 • Od 19 506,56 € do 37 163,36 €
  – nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:
  9290,84 – (základ dane : 4) kde suma 9290,84 = 44,2-násobok životného minima (výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky)
 • Od 37 163,36 € a viac
  – nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.
Na manželku (manžela) v roku 2020
 • Ak daňovník dosiahne základ dane do 37163,36 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

  4035,84 – vlastný príjem manželky

 • Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37163,36 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

  13326,68 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky

  kde suma 13326,68 = 63,4-násobok životného minima (Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.)

   

 • Ak daňovník dosiahne základ dane 53306,72 € a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,
a to najviac do výšky 180 €.

Uplatnenie je možné len ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán.

Kúpele

Uplatňuje sa rovnako ako za roky 2018 a 2019. Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach a to najviac do výšky 50 eur.

Daňovník si môže uplatniť ďalších 50 eur z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 eur na každé vyživované dieťa zákona, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.

Daňový bonus na dieťa

 • Do 6 rokov* – 45,44 € / mesiac
 • Od6 rokov – 22,72 € / mesiac
* Poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi:

Min: polovica minimálnej mzdy
= 580 eur/2= 290 €.

Max: 6-násobok minimálnej mzdy
= 6 x 580 eur = 3480 €.

Daň sa nevyrubí a neplatí…

 • ak za rok 2020 nepresiahne 17 eur
 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2020 nepresiahnu 2207,10 eura.

Stravné od 1.7.2019

 • 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín

Stravovanie zamestnancov

Min. gastrolístok

Cena gastrolístka musí byť najmenej 75% z 5,10 €

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55%.

( Pri cene gastrolístka 3,83 € je to najmenej 2,11 € )

Dovolenka

 • Do 33 rokov – 20 dní
 • Od 33 rokov – 25 dní

Prenesenie dovolenky:
Je možné si preniesť nevyčerpanú dovolenku z predošlého roka do nasledujúceho roka. V prípade, že si prenesenú dovolenku ani tak nevyčerpáte, prepadne vám.

Cestovné náhrady  od 1.6.2019

Osobné cestné motorové vozidlá

Jednostopové vozidlá a trojkolky

Životné minimum

Exekučné zrážky – nepostihnuteľné sumy

Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 315,30 eura (150% životného minima plnoletej FO)

 • na povinného: 210,20 eura (100% životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 52,55 eura (25% životného minima plnoletej FO)

Poberateľ dôchodku

 • na povinného: 210,20 eura (100% životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 105,10 eura (50% životného minima plnoletej FO)

Pokuty za priestupky (aj poberatelia dôchodkov)

 • na povinného: 105,10 eura (50% životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 52,55 eura (25% životného minima plnoletej FO)

Zrážka výživného na maloleté dieťa (aj poberatelia dôchodkov)

 • na povinného: 88,28 eura (70% zo 60% základnej sumy na povinného)
 • na vyživovanú osobu: 36,78 eura (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)