+421 035 7731 283 info@revox.sk

Mzdové veličiny

Mzda

Minimálna mzda 2024
STUPEŇ Suma minimálneho mzdového nároku
1 750,00 eur 4,310 eura za hodinu
2 866,00 eur 4,977 eura za hodinu
3 982,00 eur 5,644 eura za hodinu
4 1 098,00 eur 6,310 eura za hodinu
5 1 214,00 eur 6,977 eura za hodinu
6 1 330,00 eur 7,644 eura za hodinu
Minimálna mzda 2023

STUPEŇ NÁROČNOSTI

SUMA PLATNÁ PRE ROK 2020

MESAČNÁ

MZDA R.2023

HODINOVÁ

MZDA

40 H/T

HODINOVÁ

MZDA

38,75 H/T

HODINOVÁ

MZDA

37,5 H/T

1.

580

700

4,023

4,153

4,291

2.

696

816

4,690

4,841

5,003

3.

812

932

5,356

5,529

5,713

4.

928

1048

6,023

6,217

6,425

5.

1044

1164

6,690

6,906

7,136

6.

1160

1280

7,356

7,593

7,846

Minimálna mzda 2022

Minimálne mzdové nároky 2022

STUPEŇ NÁROČNOSTI MESAČNÁ
MZDA
HODINOVÁ
MZDA
40 H/T
1. 649 3,713
2. 762 4,379
3. 878 5,046
4. 994 5,713
5. 1110 6,379
6. 1226 7,046

,,

Rok Mesačná Hodinová
2022 649 3,713
2021 623 3,58
2020 580 3,333
2019 520 2,989
2018 480 2,759
2017 435 2,5

 

Minimálna mzda 2021

Minimálne mzdové nároky 2021

STUPEŇ NÁROČNOSTI MESAČNÁ
MZDA
HODINOVÁ
MZDA
40 H/T
HODINOVÁ
MZDA
38,75 H/T
HODINOVÁ
MZDA
37,5 H/T
1. 623 3,58 3,695 3,819
2. 739 4,247 4,384 4,53
3. 855 4,914 5,073 5,242
4. 971 5,58 5,76 5,952
5. 1087 6,247 6,449 6,663
6. 1203 6,914 7,137 7,375

,,

Rok Mesačná Hodinová
2021 623 3,58
2020 580 3,333
2019 520 2,989
2018 480 2,759
2017 435 2,5

 

Príplatky
Príplatok Suma platná v roku 2024
Za sobotu                                       2,16 €
Za sobotu, pri pravidelnej práci v sobotu                                       1,94 €
Za nedeľu                                       4,31 €
Za nedeľu, pri pravidelnej práci v nedeľu                                       3,88 €
Za noc                                       1,72 €
Za noc, riziková práca v noci                                       2,16 €
Za noc, prevažná práca v noci                                       1,51 €
Za pohotovosť mimo pracoviska                                       0,86 €
Za sťažený výkon práce                                       0,86 €
Dohodári za sviatok                                       4,31 €
Príspevok na rekreáciu

Je povinný pre zamestnávateľov nad 49 zamestnancov (povinný je pre zamestnávateľov zamestnávajúcich od 49,1 zamestnanca). Pre zamestnávateľov do 49 zamestnancov je dobrovoľný.

Príspevok je vo výške 55% preukázaných výdavkov, najviac suma 275 € za rok 2024 pri plnom úväzku.
Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Je pre zamestnávateľov nepovinný, zamestnávatelia ho môžu poskytnúť zamestnancom dobrovoľne bez ohľadu na počet zamestnancov.

Príspevok je vo výške 55% preukázaných výdavkov, najviac suma 275 € za rok 2024 pri plnom úväzku.
Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti.

Daň z príjmu

 • do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 47 537,98 € 19% 19%
 • nad 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 47 537,98 € 25% 25%

Kedy sa daň neplatí:

 • ak za rok 2024 nepresiahne 17 € alebo
 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2024 nepresiahnu 2823,24 €.

Zrážková daň

 • Z dividend ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu 10% 10%
 • Z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (okrem dividend) ak je daňovník rezident SR alebo rezident zmluvného štátu 19% 19%
 • Z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (vrátane dividend) ak je daňovník rezident nezmluvného štátu 35% 35%

Nezdaniteľná časť

Nezdaniteľná časť na mesiac v roku 2024

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2024:

 • Do základu dane 24952,06 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 5646,48 € (21-násobok životného minima).
 • Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 24952,06 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:
  11884,50 € – (základ dane : 4)
  (suma 11884,50 € = 44,2-násobok život. min.)
  Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.
 • Základ dane je 47 538 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.
Na manželku (manžela) v roku 2024
 • Ak daňovník dosiahne základ dane do 47537,98 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:
  5162,50 € – vlastný príjem manželky
  (suma 5162,50 € = 19,2-násobok životného minima)
 • Základ dane je vyšší ako 47537,98 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:
  17046,99 € – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky
  (suma 17046,99 € = 63,4-násobok životného minima)
  Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.
 • Základ dane je 68187,96 € a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,
a to najviac do výšky 180 €.

Uplatnenie je možné len ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán.

Daňový bonus na dieťa

Sumy daňového bonusu (mesačne) na dieťa platné na rok 2024:

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 % až 55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

V prípade zamestnanca sa pri výpočte mesačných preddavkov na daň berie do úvahy len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada až pri podaní daňového priznania za rok 2024.

Nárok na daňový bonus na dieťa je bez ohľadu na to, či sa na dieťa poskytuje alebo neposkytuje dotácia na stravovanie

Stravné od 1.10.2023

 • 7,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 11,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 17,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Stravovanie zamestnancov

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z ceny jedla.

 • Od 1. januára 2023 je finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 2,81 € a najviac 3,74 €.
 • Od 1. januára 2023 je hodnota gastrolístka najmenej 5,10 € (75 % z 6,80 €).
  Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 %.

Dovolenka

 • Do 33 rokov – 20 dní
 • Od 33 rokov – 25 dní

Prenesenie dovolenky:
Je možné si preniesť nevyčerpanú dovolenku z predošlého roka do nasledujúceho roka. V prípade, že si prenesenú dovolenku ani tak nevyčerpáte, prepadne vám.

Cestovné náhrady

Základná náhrada Suma platná do 30.4.2024 Suma platná od 1.5.2024 Zvýšenie o
Pre jednostopové vozidlá a trojkolky 0,071 eur/km 0,075 eur/km 0,004 eur/km
pre osobné cestné motorové vozidlá 0,252 eur/km 0,265 eur/km 0,013 eur/km