+421 035 7731 283 info@revox.sk

Mzdové veličiny

Mzda

Minimálna mzda 2023

STUPEŇ NÁROČNOSTI

SUMA PLATNÁ PRE ROK 2020

MESAČNÁ

MZDA R.2023

HODINOVÁ

MZDA

40 H/T

HODINOVÁ

MZDA

38,75 H/T

HODINOVÁ

MZDA

37,5 H/T

1.

580

700

4,023

4,153

4,291

2.

696

816

4,690

4,841

5,003

3.

812

932

5,356

5,529

5,713

4.

928

1048

6,023

6,217

6,425

5.

1044

1164

6,690

6,906

7,136

6.

1160

1280

7,356

7,593

7,846

Minimálna mzda 2022

Minimálne mzdové nároky 2022

STUPEŇ NÁROČNOSTI MESAČNÁ
MZDA
HODINOVÁ
MZDA
40 H/T
1. 649 3,713
2. 762 4,379
3. 878 5,046
4. 994 5,713
5. 1110 6,379
6. 1226 7,046

,,

Rok Mesačná Hodinová
2022 649 3,713
2021 623 3,58
2020 580 3,333
2019 520 2,989
2018 480 2,759
2017 435 2,5

 

Minimálna mzda 2021

Minimálne mzdové nároky 2021

STUPEŇ NÁROČNOSTI MESAČNÁ
MZDA
HODINOVÁ
MZDA
40 H/T
HODINOVÁ
MZDA
38,75 H/T
HODINOVÁ
MZDA
37,5 H/T
1. 623 3,58 3,695 3,819
2. 739 4,247 4,384 4,53
3. 855 4,914 5,073 5,242
4. 971 5,58 5,76 5,952
5. 1087 6,247 6,449 6,663
6. 1203 6,914 7,137 7,375

,,

Rok Mesačná Hodinová
2021 623 3,58
2020 580 3,333
2019 520 2,989
2018 480 2,759
2017 435 2,5

 

Práca v sobotu

Podľa § 122a ZP za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2021 najmenej suma 1,79 €.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, pre rok 2021 najmenej sumu 1,61 €.

Práca v nedeľu

Podľa § 122b ZP za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2021 najmenej suma 3,58 €.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, pre rok 2021 najmenej sumu 3,22 eur.

Práca v noci

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22:00 – 06:.00 ( § 98 ZP).

Podľa § 122b ZP za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2021 najmenej suma 1,43 €.

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, tak za každú hodinu nočnej práce mu patrí popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2021 najmenej suma 1,79 €.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia. Avšak ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, pre rok 2021 najmenej sumu 1,25 €.

Príspevok na rekreáciu

Je povinný pre zamestnávateľov nad 49 zamestnancov (povinný je pre zamestnávateľov zamestnávajúcich od 49,1 zamestnanca). Pre zamestnávateľov do 49 zamestnancov je dobrovoľný.

Príspevok je vo výške 55% preukázaných výdavkov, najviac suma 275 € za rok 2021 pri plnom úväzku.
Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Je pre zamestnávateľov nepovinný, zamestnávatelia ho môžu poskytnúť zamestnancom dobrovoľne bez ohľadu na počet zamestnancov.

Príspevok je vo výške 55% preukázaných výdavkov, najviac suma 275 € za rok 2021 pri plnom úväzku.
Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti.

Daň z príjmu

 • do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 41 445,46 € 19% 19%
 • nad 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 41 445,46 € 25% 25%

Kedy sa daň neplatí: 

 • ak za rok 2023 nepresiahne 17 € alebo
 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2023 nepresiahnu 2461,41 €.

Zrážková daň

 • Z dividend ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu 7% 7%
 • Z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (okrem dividend) ak je daňovník rezident SR alebo rezident zmluvného štátu 19% 19%
 • Z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (vrátane dividend) ak je daňovník rezident nezmluvného štátu 35% 35%

Nezdaniteľná časť

Nezdaniteľná časť na mesiac v roku 2023

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2023:

 • Do základu dane 21754,18 € (92,8-násobok život. min.), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2023 je 4922,82 € (21-násobok životného minima).
 • Ak je základ dane vyšší ako 21754,18 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:
  10361,36 € – (základ dane : 4)
  (suma 10361,36 € = 44,2-násobok život. min.)
  Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.
 • Základ dane je 41445,46 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.
Na manželku (manžela) v roku 2023
 • Základ dane do 41445,46 € (176,8-násobok životného minima),tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:
  4500,86 € – vlastný príjem manželky
  (suma 4500,86 € = 19,2-násobok životného minima)
 • Základ dane je vyšší ako 41445,46 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:
  14862,23 € – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky
  (suma 14862,23 € = 63,4-násobok životného minima)
  Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.
 • Základ dane je 59448,91 € a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,
a to najviac do výšky 180 €.

Uplatnenie je možné len ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán.

Daňový bonus na dieťa

Mesačné sumy od 1.1.2023:

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 % až 55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

V prípade zamestnanca sa pri výpočte mesačných preddavkov na daň berie do úvahy len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada až pri podaní daňového priznania za rok 2023.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Stravné od 1.1.2023

 • 6,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 15,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Stravovanie zamestnancov

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z ceny jedla.

 • Od 1. januára 2023 je finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 2,81 € a najviac 3,74 €.
 • Od 1. januára 2023 je hodnota gastrolístka najmenej 5,10 € (75 % z 6,80 €).
  Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 %.

Dovolenka

 • Do 33 rokov – 20 dní
 • Od 33 rokov – 25 dní

Prenesenie dovolenky:
Je možné si preniesť nevyčerpanú dovolenku z predošlého roka do nasledujúceho roka. V prípade, že si prenesenú dovolenku ani tak nevyčerpáte, prepadne vám.

Cestovné náhrady
Od 1.9.2022 do 31.3.2023

Osobné cestné motorové vozidlá

Jednostopové vozidlá a trojkolky

Cestovné náhrady
Od 1.4.2023

Osobné cestné motorové vozidlá

Jednostopové vozidlá a trojkolky

Životné minimum

Exekučné zrážky – nepostihnuteľné sumy

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 984,54 € (300 % základnej sumy na povinného)

  Základné nepostihnuteľné sumy:

  • na povinného: 328,18 € (140 % životného minima plnoletej FO, 140 % z 234,42 €)
  • na vyživovanú osobu: 82,04 € (25 % základnej sumy na povinného, 25 % z 328,18 €)

  Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a nariadenia:

  • na povinného: 328,18 € (140 % životného minima plnoletej FO, 140 % z 234,42 €)
  • na vyživovanú osobu: 164,09 € (50 % základnej sumy na povinného, ktorým je poberateľ dôchodku, 50 % z 328,18 €)

  Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, § 2 ods. 1 nariadenia:

  • na povinného: 98,45 € (70 % zo 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % zo 60 % z 234,42 €)
  • na vyživovanú osobu: 41,02 € (70 % z 25 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 25 % z 234,42 €)

  Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a ods. 3 nariadenia:

  • na povinného: 98,45 € (70 % zo 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % zo 60 % z 234,42 €)
  • na vyživovanú osobu: 82,04 € (70 % z 50 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 50 % z 234,42 €)

  Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2 ods. 2 nariadenia:

  • na povinného: 234,42 € (100 % životného minima plnoletej FO, 100 % z 234,42 €)
  • na vyživovanú osobu: 58,60 € (25 % životného minima plnoletej FO, 25 % z 234,42 €)

  Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku, ak povinným je poberateľ dôchodku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2a ods. 3 nariadenia:

  • na povinného: 234,42 € (100 % životného minima plnoletej FO, 100 % z 234,42 €)
  • na vyživovanú osobu: 117,21 € (50 % životného minima plnoletej FO, 50 % z 234,42 €)

  Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov), § 2b nariadenia:

  • na povinného: 117,21 € (50 % životného minima plnoletej FO, 50 % z 234,42 €)