+421 035 7731 283 info@revox.sk

Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ – právnická osoba so sídlom na území SR, alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území SR, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Problematika je spracovaná Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny a informácie získate na stránke MPSVaR.sk