+421 035 7731 283 info@revox.sk
Zmeny v zákone o DPH od 01.01.2023 – povinnosti pre dodávateľov i odberateľov – sledovanie lehoty splatnosti faktúr

Zmeny v zákone o DPH od 01.01.2023 – povinnosti pre dodávateľov i odberateľov – sledovanie lehoty splatnosti faktúr

Od 01.01.2023 bol zákon o DPH novelizovaný , pričom dôležitými ZMENAMI sú najmä :

Záväzky – oprava odpočítanej dane z dôvodu časového testu – platiteľ v pozícii odberateľa je povinný opraviť odpočítanú daň na vstupe z nezaplateného záväzku – vrátiť štátu DPH – v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku – §53b ods.1 písm. a) t. j. štát požaduje opravu odpočítanej dane ešte skôr  (100 dní) , ako si dodávateľ nárokuje dokladom o oprave vrátenie dane z nezaplatenej pohľadávky (150 dní)

Pohľadávky – oprava DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke – so zámerom zlepšenia podnikateľského prostredia sa znižuje časový test a pohľadávka bude nevymožiteľná, ak bude viac ako 150 dní po splatnosti, a súčasne

 • nie je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ realizoval akýkoľvek úkon smerujúci k získaniu úhrady
 • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ vymáha pohľadávku žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu
 • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ vymáha pohľadávku v exekučnom konaní

Časový test  sa uplatní na pohľadávky, pri ktorých 150 dní od splatnosti uplynulo po 31. decembri 2022 t. z.  moment uplynutia 150 dní musí nastať 1.1. 2023 a neskôr. Pod pojmom akýkoľvek úkon sa podľa dôvodovej správy rozumie aj výzva na úhradu odoslaná dlžníkovi elektronicky.

Malá zásielka neobchodného charakteru – je oslobodená od DPH pri dovoze tovaru – je to zásielka tovaru zasielaná bezodplatne z tretieho štátu fyzickou osobou inej fyzickej osobe do tuzemska, ak je zasielaná príležitostne a obsahuje tovar výlučne na osobnú spotrebu a hodnota zásielky nepresahuje 45 eur

Krádež tovaru – pri krádeži odpisovaného tovaru, pri ktorom bola odpočítaná DPH, platí pravidlo, že sa odvedie pomerná časť DPH z daňovej zostatkovej ceny. Toto pravidlo sa doplňuje aj pre drobný hmotný majetok (cena pod 1 700 eur a doba použiteľnosti nad jeden rok), pričom sa použije právna fikcia, ako by sa tento majetok odpisoval rovnomerne 4 roky

Oprava odpočítanej dane z dôvodu dokladu o oprave – platiteľ v pozícii odberateľa je povinný opraviť odpočítanú daň na vstupe z nezaplateného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane od dodávateľa doklad o oprave na základe taxatívneho dôvodu, ktorým je napríklad insolvencia – konkurz, splátkový kalendár, výsledok reštrukturalizácie ( §53b ods.1 písm. b)).

 • Oprava opravenej odpočítanej dane – ak platiteľ v pozícii odberateľa predmetný záväzok, pri ktorom opravil odpočítanú daň zaplatí, má právo si uplatniť odpočet dane – inak povedané, vykoná opravu opravenej dane ( §53b ods.4).
 • Oprava odpočítanej dane – na zmeny v pravidlách o oprave odpočítanej dane nadväzujú aj zmeny v ďalších súvisiacich ustanoveniach – odpočítanie dane pri registrácii ( §55 ods.2,3); vedenie záznamov ( §70 ods.2 písm. j)); kontrolný výkaz ( §78a ods.10,11); prechodné ustanovenia ( §85km ods.5,6).
Stravné a cestovné náhrady sa ZMENIA od 01.01.2023

Stravné a cestovné náhrady sa ZMENIA od 01.01.2023

Podľa Opatrenia MPSVaR o sumách stravného zákona č. 423/2022 sú NOVÉ sumy stravného od 01.01.2023 , pričom  cestovné náhrady platné od 1. septembra 2022 sa nezmenili a to nasledovne :

Sumy stravného platné od 01.01.2023

 • 6,80 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,10 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 15,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy

 • 0,063 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,227 eura osobné cestné motorové vozidlá.

Stravné pre zamestnancov od 01.01.2023

Teplé jedlo – Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Od 1. januára 2023 (odkedy sa zvýšila suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6,80 €) sa zvýši maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo na sumu vypočítanú ako 55 % z 6,80 € = 3,74 €. Časť ceny jedla môže pokryť príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná. Zvyšok ceny jedla si dopláca zamestnanec.

Gastrolístky –  jeho hodnota musí byť najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 01.01.2023 sa zvyšuje najnižšia možná hodnota gastrolístka na sumu 75 % zo 6,80 eur = 5,10 eura. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na gastrolístok príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny gastrolístka, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Od 1. januára 2023 sa zvyšuje minimálny možný príspevok zamestnávateľa na gastrolístok na sumu 2.81 euro a maximálny na sume 3,74 eura. Časť ceny gastrolístka môže pokryť príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná. Zvyšok ceny gastrolístka si dopláca zamestnanec.

Finančný príspevok na stravovanie – je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo alebo na gastrolístok. Od 1. januára 2023 sa zvyšuje najnižšia možná suma finančného príspevku na sumu 55 % zo 75 % z 6,80 eur = 2,81 eura a  najvyššia možná suma finančného príspevku na sumu 55 % zo 6,80 eur = 3,74 eura. Okrem toho môže zamestnávateľ poskytovať finančný príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná.

stravné platné od 01.01.2023

stravné platné od 01.09.2022 a cestovné náhrady platné od 01.09.2022

stravné platné od 01.05.2022 a cestovné náhrady platné od 01.05.2022

stravné platné od 01.07.2019 do 30.04.2022

stravné platné od 01.06.2018 do 30.06.2019

stravné platné od 01.12.2016 do 31.05.2018

stravné platné od 01.11.2014 do 30.11.2016

zdroj: nrsr.sk

Minimálna mzda od 01.01.2023

Minimálna mzda od 01.01.2023

Medziročne sa minimálna mzda v roku 2023 zvýšila o 54 eur t, j. o 8,36 % voči roku 2022 a bude vo výške 700 eur pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou resp. 4,023 eur za odpracovanú hodinu.

Tabuľka minimálnych mzdových nárokov pre rok 2023

Stupeň náročnosti Koeficient Minimálna mzda
1 1,0 700 €
2 1,2 816 €
3 1,4 932 €
4 1,6 1.048 €
5 1,8 1.164 €
6 2,0 1.280 €

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU NADČAS / § 121 ods. 1 ZP / za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku resp. mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU VO SVIATOK / § 122 ods. 1 ZP / za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V SOBOTU / § 122a ZP / za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 1,79 €.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NEDEĽU / § 122b ZP / za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 3,58 €.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA NOČNÚ PRÁCU / § 122b ZP / za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 1,43 €.

Všetko o mzde : minimálna mzda

Stupne náročnosti práce

Minimálna mzda v EÚ

Finančná správa – VRP2 – Od 01.07.2022 funguje Virtuálna registračná pokladnica

Finančná správa – VRP2 – Od 01.07.2022 funguje Virtuálna registračná pokladnica

Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2) je nová bezplatná aplikácia na evidenciu tržieb, ktorú môžu podnikatelia využívať od 1. júla 2022. Od daného dátumu nadobúda účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. VRP 2 je na zmenu pripravená, nová aplikácia disponuje aj touto funkcionalitou.

Ak si podnikatelia nastavia ceny tak, že nepodliehajú zaokrúhľovaniu, môžu dočasne používať aj pôvodnú aplikáciu VRP – Pokladnica. Tá však bude v platnosti len obmedzený čas, preto odporúčame podnikateľom, aby čo najskôr začali používať VRP 2.

Podnikatelia môžu využívať pôvodnú aplikáciu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) až do konca augusta. O predĺžení termínu na prechod na novú VRP 2 informovala Finančná správa (FS) SR.

“Predĺžili sme tak časový priestor na ďalší rozvoj VRP 2. Používateľov aj napriek tomu vyzývame, aby prešli na novú aplikáciu VRP 2 a nečakali do poslednej chvíle, kým bude aplikácia Pokladnica odstavená z prevádzky,” uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.

Všetky INFORMÁCIE k VRP2

 Informácia k postupu pre prihlásenie sa do VRP 2  3/VRP/2022/IM

Najčastejšie otázky k novej aplikácii VRP 2 2/VRP/2022/IM 

Všeobecné informácie k VRP 2 1/VRP/2022/IM

Parlament schválil novelu zákona o cenách . Pri platbe v hotovosti sa cena bude zaokrúhľovať na 5 centov od 01.07.2022, čím sa obmedzí obeh jednocentových a dvojcentových mincí.

Parlament schválil novelu zákona o cenách . Pri platbe v hotovosti sa cena bude zaokrúhľovať na 5 centov od 01.07.2022, čím sa obmedzí obeh jednocentových a dvojcentových mincí.

Zaokrúhľovať sa bude výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti. Ak by sa celý nákup platil napríklad platobnou kartou, výsledná platená cena sa nezaokrúhľuje. Pri kombinácii platieb sa má zaokrúhľovať len suma hradená v hotovosti

Finančné riaditeľstvo SR v spolupráci s MF SR odborom pre legislatívu a metodiku účtovníctva vydalo informáciu k účtovaniu rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti.

Metodické usmernenie FS k zaokrúhľovaniu cien platených v hotovosti 13/DZPaU/2022/I klikni TU

Jednocentové a dvojcentové mince ostanú v obehu a budú zákonným platidlom. Obchodníci budú budú naďalej povinní prijať pri platbách v hotovosti tieto mince. Pri platbe do 5 centov sa navrhuje zaokrúhlenie nahor, na 5 eurocentov. Znížia sa náklady podnikateľov za poplatky bánk za vloženie, respektíve spracovanie jednocentových a dvojcentových mincí.

Účinnosť zákona bude od 01.07.2022 t. j. počíta s časovým priestorom pre podnikateľov na úpravu registračných pokladníc a iných potrebných softvérov.

Cieľom novelizovaného ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách bolo zaviesť zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb v hospodárstve tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 eurocentových mincí. Ide o krok, ktorým má dôjsť k zníženiu nákladov podnikateľov a verejnosti za poplatky bánk za vloženie, resp. spracovanie 1 a 2 eurocentových mincí, k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku a aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a znižovaním počtu prepráv týchto mincí.

Kupujúci aj predávajúci sú povinní prijať pri platbách v hotovosti 1 a 2 euro centové mince t. j. tieto mince ostávajú na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom tak dlho a v takom rozsahu, ako zostávajú zákonným platidlom podľa právnych predpisov Európskej únie – zdroj MFSR – klikni TU

Dôvodová správa klikni TU

Schválená novela zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. klikni TU

Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z. platný od 01.07.2022 klikni TU