+421 035 7731 283 info@revox.sk
Sociálna poisťovňa – minimálny dôchodok – ZMENA – účinnosť od 1. januára 2025

Sociálna poisťovňa – minimálny dôchodok – ZMENA – účinnosť od 1. januára 2025

Minimálny dôchodok je pravidelne valorizovaný na základe zmien sumy životného poistenia Za prvých 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia ( ďalej KODP ) bude suma minimálneho dôchodku daná ako 145 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka. Za každý ďalší rok KODP od 31. do 39. roku KODP sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 2,5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka. Za každý ďalší rok KODP od 40. do 49. roku KODP sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 3 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka. Za každý ďalší rok KODP od 50. do 59. roku KODP sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka. Za každý ďalší rok KODP od 60. roku KODP sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 7.5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Do tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa započítava len obdobie dôchodkového poistenia:

  • získané pred rokom 1993 (bez ohľadu na osobné mzdové body získané v týchto rokoch),
  • získané od roku 1993, ale len v kalendárnom roku, za ktorý má poistenec osobný mzdový bod najmenej 0,241,
  • získané v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný, resp. invalidný dôchodok a
  • získané v cudzine.
Cestovné náhrady sa ZMENIA od 01.05.2024

Cestovné náhrady sa ZMENIA od 01.05.2024

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 73/2024 Z. z. z 27. júna 2023 sa od 1. mája 2024 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách za každý 1 km jazdy nasledovne:

  • 0,075 € jednostopové vozidlá a trojkolky
  • 0,265 € osobné cestné motorové vozidlá

Zdroj : Cestovné náhrady platné od 01.05.2024

Daňový bonus na dieťa – Finančná správa vydala metodický pokyn na uplatnenie daňového zvýhodnenia na  vyživované dieťa v domácnosti

Daňový bonus na dieťa – Finančná správa vydala metodický pokyn na uplatnenie daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa v domácnosti

V súlade s § 52zzp ods. 4 ZDP v znení účinnom od 01.01.2023, daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 ZDP, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je
a) 50 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
b) 140 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku

Usmernenie 26/DZPaU/2023/MU

Minimálna mzda od 01.01.2024

Minimálna mzda od 01.01.2024

Medziročne sa minimálna mzda v roku 2024 zvýšila o 50 eur t, j. o 7,14 % voči roku 2023 a je vo výške 750 eur pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou resp. 4,310 eur za odpracovanú hodinu.

Tabuľka minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024

Stupeň náročnosti Koeficient Minimálna mzda
1 1,0 750 €
2 1,2 866 €
3 1,4 982 €
4 1,6 1.098 €
5 1,8 1.214 €
6 2,0 1.330 €

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU NADČAS / § 121 ods. 1 ZP / za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku resp. mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU VO SVIATOK / § 122 ods. 1 ZP / za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V SOBOTU / § 122a ZP / za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2024 najmenej suma  2,16 €.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NEDEĽU / § 122b ZP / za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 4,31 €.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA NOČNÚ PRÁCU / § 122b ZP / za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 1,73 €.

Všetko o mzde : minimálna mzda

Stupne náročnosti práce

Minimálna mzda v EÚ