+421 035 7731 283 info@revox.sk
Daňový bonus na dieťa – Finančná správa vydala metodický pokyn na uplatnenie daňového zvýhodnenia na  vyživované dieťa v domácnosti

Daňový bonus na dieťa – Finančná správa vydala metodický pokyn na uplatnenie daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa v domácnosti

V súlade s § 52zzp ods. 4 ZDP v znení účinnom od 01.01.2023, daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 ZDP, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je
a) 50 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
b) 140 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku

Usmernenie 26/DZPaU/2023/MU

Minimálna mzda od 01.01.2024

Minimálna mzda od 01.01.2024

Medziročne sa minimálna mzda v roku 2024 zvýšila o 50 eur t, j. o 7,14 % voči roku 2023 a je vo výške 750 eur pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou resp. 4,310 eur za odpracovanú hodinu.

Tabuľka minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024

Stupeň náročnosti Koeficient Minimálna mzda
1 1,0 750 €
2 1,2 866 €
3 1,4 982 €
4 1,6 1.098 €
5 1,8 1.214 €
6 2,0 1.330 €

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU NADČAS / § 121 ods. 1 ZP / za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku resp. mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU VO SVIATOK / § 122 ods. 1 ZP / za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V SOBOTU / § 122a ZP / za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2024 najmenej suma  2,16 €.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NEDEĽU / § 122b ZP / za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 4,31 €.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA NOČNÚ PRÁCU / § 122b ZP / za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 1,73 €.

Všetko o mzde : minimálna mzda

Stupne náročnosti práce

Minimálna mzda v EÚ

NOVELA zákona o zdravotnom poistení od 01.01.2023 – minimálne poistné zamestnanca je 32,81 eur.

NOVELA zákona o zdravotnom poistení od 01.01.2023 – minimálne poistné zamestnanca je 32,81 eur.

Národná rada SR dňa 22. decembra 2022 prijala novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Najdôležitejšou zmenou je zavedenie minimálneho poistného zamestnanca s účinnosťou od 1. januára 2023. Minimálne poistné zamestnanca znamená, že poistenec – zamestnanec bude platiť poistné na zdravotné poistenie vypočítané najmenej zo sumy životného minima, ktorá je platná k 1.1. daného roka, a to bez ohľadu na to, aký bude mať skutočný príjem u zamestnávateľa. K 1.1.2023 je suma životného minima 234,42 € a teda minimálne zdravotné poistné zamestnanca za rok 2023 je suma 393,82 € čo v praxi znamená , že minimálny mesačný preddavok zamestnanca v roku 2023 bude ASPOŇ 32,81 € t. j. každý zamestnanec musí do zdravotnej poisťovne odvádzať preddavok minimálne 32,81 €.

Príklad : Mesačná mzda zamestnanca v roku 2023 je 100 €. Skutočný preddavok zamestnanca je súčet preddavku na poistné zamestnanca 4 % z mzdy t.j. 4,00 eur a preddavku na poistné zamestnávateľa 10 % z mzdy t. j. 10 €, spolu teda 14,00 €. Rozdiel medzi 32,81 € a preddavkom zamestnanca 14,00 € čiastku 18,81 zamestnávateľ zrazí z čistej mzdy zamestnanca, nakoľko poistné 32,81 € musí byť uhradené zdravotnej poisťovni ako POVINNÝ preddavok.

Zdroj : Novela zákona o zdravotnom poistení – článok VII. klikni TU