+421 035 7731 283 info@revox.sk
NOVELA zákona o zdravotnom poistení od 01.01.2023 – minimálne poistné zamestnanca je 32,81 eur.

NOVELA zákona o zdravotnom poistení od 01.01.2023 – minimálne poistné zamestnanca je 32,81 eur.

Národná rada SR dňa 22. decembra 2022 prijala novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Najdôležitejšou zmenou je zavedenie minimálneho poistného zamestnanca s účinnosťou od 1. januára 2023. Minimálne poistné zamestnanca znamená, že poistenec – zamestnanec bude platiť poistné na zdravotné poistenie vypočítané najmenej zo sumy životného minima, ktorá je platná k 1.1. daného roka, a to bez ohľadu na to, aký bude mať skutočný príjem u zamestnávateľa. K 1.1.2023 je suma životného minima 234,42 € a teda minimálne zdravotné poistné zamestnanca za rok 2023 je suma 393,82 € čo v praxi znamená , že minimálny mesačný preddavok zamestnanca v roku 2023 bude ASPOŇ 32,81 € t. j. každý zamestnanec musí do zdravotnej poisťovne odvádzať preddavok minimálne 32,81 €.

Príklad : Mesačná mzda zamestnanca v roku 2023 je 100 €. Skutočný preddavok zamestnanca je súčet preddavku na poistné zamestnanca 4 % z mzdy t.j. 4,00 eur a preddavku na poistné zamestnávateľa 10 % z mzdy t. j. 10 €, spolu teda 14,00 €. Rozdiel medzi 32,81 € a preddavkom zamestnanca 14,00 € čiastku 18,81 zamestnávateľ zrazí z čistej mzdy zamestnanca, nakoľko poistné 32,81 € musí byť uhradené zdravotnej poisťovni ako POVINNÝ preddavok.

Zdroj : Novela zákona o zdravotnom poistení – článok VII. klikni TU

Stravné a cestovné náhrady sa ZMENIA od 01.09.2022

Stravné a cestovné náhrady sa ZMENIA od 01.09.2022

Podľa Opatrenia MPSVaR o sumách stravného zákona č. 281/2022 a cestovných náhrad č. 282/2022 Z. z. sú NOVÉ sumy stravného a cestovných náhrad platné od 1. septembra 2022 a to nasledovne :

Sumy stravného

 • 6,40 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 9,60 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy

 • 0,063 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,227 eura osobné cestné motorové vozidlá.

Stravné pre zamestnancov od 01.09.2022

Teplé jedlo – Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín t.j. 3,52 eur. Časť ceny jedla môže pokryť príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná. Zvyšok ceny jedla si dopláca zamestnanec.

Gastrolístky –  jeho hodnota musí byť najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 01.09.2022 sa zvyšuje najnižšia možná hodnota gastrolístka na sumu 75 % zo 6,40 eur = 4,80 eura. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na gastrolístok príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny gastrolístka, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Od 1. septembra 2022 sa zvyšuje maximálny možný príspevok zamestnávateľa na gastrolístok na sumu 55 % zo 6,40 eur = 3,52 eura. Časť ceny gastrolístka môže pokryť príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná. Zvyšok ceny gastrolístka si dopláca zamestnanec.

Finančný príspevok na stravovanie – je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo alebo na gastrolístok. Od 1. septembra 2022 sa zvyšuje najnižšia možná suma finančného príspevku na sumu 55 % zo 75 % z 6,40 eur = 2,64 eura a  najvyššia možná suma finančného príspevku na sumu 55 % zo 6,40 eur = 3,52 eura. Okrem toho môže zamestnávateľ poskytovať finančný príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná.

stravné platné od 01.09.2022 a cestovné náhrady platné od 01.09.2022

stravné platné od 01.05.2022 a cestovné náhrady platné od 01.05.2022

stravné platné od 01.07.2019 do 30.04.2022

stravné platné od 01.06.2018 do 30.06.2019

stravné platné od 01.12.2016 do 31.05.2018

stravné platné od 01.11.2014 do 30.11.2016

zdroj: nrsr.sk

Zákon o štátnej podpore nájomného bývania platný od 01.01.2023-daňové a odvodové dopady na zamestnanca a zamestnávateľa.

Zákon o štátnej podpore nájomného bývania platný od 01.01.2023-daňové a odvodové dopady na zamestnanca a zamestnávateľa.

Od 1. januára 2023 sa v zákone 311/2001 Z. z. – Zákonníku práce dopĺňa nový § 152c Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie vo väzbe na NOVÝ zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania.

Finančná správa vydala informáciu k aplikácii uvedeného zákona – čítajte TU

Zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok zamestnancovi dobrovoľne t. j. nie je právne  vymáhateľný.

Výška príspevku je

 • najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu
 • a súčasne najviac 360 eur za kalendárny mesiac.

Podmienkou je, že zamestnanec je v pracovno-právnom vzťahu (pracovný pomer, dohoda) so zamestnávateľom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.

Ak má zamestnanec súčasne uzatvorený pracovný pomer s viacerými zamestnávateľmi, tak zamestnanec môže za kalendárny mesiac požiadať o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie len u jedného zamestnávateľa.

Príspevok je u zamestnanca oslobodený od dane  a platenia zdravotných a sociálnych odvodov. Časť príspevku poskytnutá nad limit (nad 4 eurá na meter štvorcový, resp. nad limit 360 eur mesačne) je zdaniteľný príjem zamestnanca a vstupuje do vymeriavacích základov na odvody.

Príspevok je u zamestnávateľa uznaný ako daňový výdavok, a to za podmienok ustanovených v Zákonníku práce. Prípadný príspevok poskytnutý nad limit je na strane zamestnávateľa uznaný ako daňový výdavok vtedy, ak takto poskytnutý príspevok vyplýva z dohody v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, z interného predpisu zamestnávateľa.

Obchodný register – povinnosť overiť resp. zapísať dátum narodenia a rodného čísla do OR je 30.09.2022

Obchodný register – povinnosť overiť resp. zapísať dátum narodenia a rodného čísla do OR je 30.09.2022

Novela obchodného zákonníka priniesla zmenu zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Obchodné spoločnosti zapísané do obchodného registra pred 01.10.2020 majú povinnosť mať zapísané identifikačné údaje osôb t. j. rodného čísla alebo dátumu narodenia napr. u štatutárov, spoločníkov , prokuristov a iných osôb vedených v OR a to najneskôr do konca septembra 2022.

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi malo povinnosť vykonať doplnenie identifikačných údajov automatizovane, najneskôr do 31. mája 2022.  Doplnenie údajov ALE NEBOLO KOREKTNÉ U VSETKÝCH SUBJEKTOV. Preto treba po 31.05.2022 overiť úplnosť údajov zapísaných osôb a u ktorých údaje nie sú dostatočné a jednoznačné na ich identifikáciu, budú MUSIEŤ subjekty požiadať o doplnenie údajov podaním samostatného návrhu na zápis.

Ak sa návrh bude týkať iba doplnenia týchto údajov, bude od poplatku oslobodený. Treba to stihnúť do 30.09.2022. V prípade, ak tieto údaje nebudú nahlásené ani do 30. septembra 2022, môže obchodný register uložiť konateľovi pokutu až do výšky 3 310 eur.

Podnikatelia môžu podávať návrhy na obchodný register už iba elektronicky, s použitím nového občianskeho preukazu (eID), čítačky a cez slovensko.sk.

 1. Ako prvé je potrebné stiahnuť a vyplniť príslušný návrhový formulár.
 2. Následne formulár opatrený  kvalifikovaným elektronickým podpisom odoslať cez slovensko.sk na obchodný register.
 3. Za podanie návrhu sa súdny poplatok neplatí.

V prípade, ak sa návrh nepodal správne, obchodný register ho odmietne. V takom prípade je potrebné do 15 dní podať námietky a nedostatky kvalifikovane odstrániť.

Komplet manuál, ako to zvládnete svojpomocne a zdarma – kliknite na videonávod