+421 035 7731 283 info@revox.sk

Národná rada SR dňa 22. decembra 2022 prijala novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Najdôležitejšou zmenou je zavedenie minimálneho poistného zamestnanca s účinnosťou od 1. januára 2023. Minimálne poistné zamestnanca znamená, že poistenec – zamestnanec bude platiť poistné na zdravotné poistenie vypočítané najmenej zo sumy životného minima, ktorá je platná k 1.1. daného roka, a to bez ohľadu na to, aký bude mať skutočný príjem u zamestnávateľa. K 1.1.2023 je suma životného minima 234,42 € a teda minimálne zdravotné poistné zamestnanca za rok 2023 je suma 393,82 € čo v praxi znamená , že minimálny mesačný preddavok zamestnanca v roku 2023 bude ASPOŇ 32,81 € t. j. každý zamestnanec musí do zdravotnej poisťovne odvádzať preddavok minimálne 32,81 €.

Príklad : Mesačná mzda zamestnanca v roku 2023 je 100 €. Skutočný preddavok zamestnanca je súčet preddavku na poistné zamestnanca 4 % z mzdy t.j. 4,00 eur a preddavku na poistné zamestnávateľa 10 % z mzdy t. j. 10 €, spolu teda 14,00 €. Rozdiel medzi 32,81 € a preddavkom zamestnanca 14,00 € čiastku 18,81 zamestnávateľ zrazí z čistej mzdy zamestnanca, nakoľko poistné 32,81 € musí byť uhradené zdravotnej poisťovni ako POVINNÝ preddavok.

Zdroj : Novela zákona o zdravotnom poistení – článok VII. klikni TU