+421 035 7731 283 info@revox.sk

Opatrenia podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov sa uplatňujú počas „obdobia pandémie“ a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona. Obdobím pandémie sa rozumie obdobie od 12. marca 2020, keď vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá.

Keďže vláda SR mimoriadnu situáciu zatiaľ neodvolala, obdobie pandémie pre účely tohto zákona stále trvá.

Riadny termín na podanie daňové priznanie za rok 2019 alebo na korekciu už podaného DP je koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Pandémia začala 12.03.2020, kedy vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu a bude skončené posledným dňom mesiaca , v ktorom ju odvolá.

Núdzový stav, ktorý bol ukončený 13.júna 2020,  s týmto opatrením nemá žiaden súvis. Mimoriadna situácia aktuálne trvá.

Ak vláda vyhlási ukončenie pandémie v júli 2020 , potom termín na podanie DP bude 31.08.2020.

Zdroj : Finančná správa – čítajte tu