+421 035 7731 283 info@revox.sk

Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri posúdení zdaniteľnosti príjmu zamestnanca a uplatnení výdavkov (nákladov) na stravovanie do daňových výdavkov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Metodický pokyn sa vydáva aj v nadväznosti na zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Ak je finančný príspevok na stravovanie poskytnutý zamestnancom za už uplynulé obdobie t. j. spätne , potom nie je splnená povinnosť zabezpečenia stravovania pre zamestnancov, vyplývajúcu zo Zákonníka práce a preto na túto časť finančného príspevku zamestnávateľ nemôže aplikovať ustanovenie § 5 ods. 7 písm. b) ZDP ( oslobodenie od dane ) a táto časť finančného príspevku je pre zamestnanca zdaniteľným príjmom ( príklad č. 5 z metodického pokynu )

Problematika bola riešená v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Zdroj : Finančná správa – Metodický pokyn 25/DZPaU/2021/MP – čítajte tu