+421 035 7731 283 info@revox.sk

Od 01.01.2023 bol zákon o DPH novelizovaný , pričom dôležitými ZMENAMI sú najmä :

Záväzky – oprava odpočítanej dane z dôvodu časového testu – platiteľ v pozícii odberateľa je povinný opraviť odpočítanú daň na vstupe z nezaplateného záväzku – vrátiť štátu DPH – v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku – §53b ods.1 písm. a) t. j. štát požaduje opravu odpočítanej dane ešte skôr  (100 dní) , ako si dodávateľ nárokuje dokladom o oprave vrátenie dane z nezaplatenej pohľadávky (150 dní)

Pohľadávky – oprava DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke – so zámerom zlepšenia podnikateľského prostredia sa znižuje časový test a pohľadávka bude nevymožiteľná, ak bude viac ako 150 dní po splatnosti, a súčasne

  • nie je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ realizoval akýkoľvek úkon smerujúci k získaniu úhrady
  • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ vymáha pohľadávku žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu
  • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ vymáha pohľadávku v exekučnom konaní

Časový test  sa uplatní na pohľadávky, pri ktorých 150 dní od splatnosti uplynulo po 31. decembri 2022 t. z.  moment uplynutia 150 dní musí nastať 1.1. 2023 a neskôr. Pod pojmom akýkoľvek úkon sa podľa dôvodovej správy rozumie aj výzva na úhradu odoslaná dlžníkovi elektronicky.

Malá zásielka neobchodného charakteru – je oslobodená od DPH pri dovoze tovaru – je to zásielka tovaru zasielaná bezodplatne z tretieho štátu fyzickou osobou inej fyzickej osobe do tuzemska, ak je zasielaná príležitostne a obsahuje tovar výlučne na osobnú spotrebu a hodnota zásielky nepresahuje 45 eur

Krádež tovaru – pri krádeži odpisovaného tovaru, pri ktorom bola odpočítaná DPH, platí pravidlo, že sa odvedie pomerná časť DPH z daňovej zostatkovej ceny. Toto pravidlo sa doplňuje aj pre drobný hmotný majetok (cena pod 1 700 eur a doba použiteľnosti nad jeden rok), pričom sa použije právna fikcia, ako by sa tento majetok odpisoval rovnomerne 4 roky

Oprava odpočítanej dane z dôvodu dokladu o oprave – platiteľ v pozícii odberateľa je povinný opraviť odpočítanú daň na vstupe z nezaplateného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane od dodávateľa doklad o oprave na základe taxatívneho dôvodu, ktorým je napríklad insolvencia – konkurz, splátkový kalendár, výsledok reštrukturalizácie ( §53b ods.1 písm. b)).

  • Oprava opravenej odpočítanej dane – ak platiteľ v pozícii odberateľa predmetný záväzok, pri ktorom opravil odpočítanú daň zaplatí, má právo si uplatniť odpočet dane – inak povedané, vykoná opravu opravenej dane ( §53b ods.4).
  • Oprava odpočítanej dane – na zmeny v pravidlách o oprave odpočítanej dane nadväzujú aj zmeny v ďalších súvisiacich ustanoveniach – odpočítanie dane pri registrácii ( §55 ods.2,3); vedenie záznamov ( §70 ods.2 písm. j)); kontrolný výkaz ( §78a ods.10,11); prechodné ustanovenia ( §85km ods.5,6).