+421 035 7731 283 info@revox.sk
Zmeny v zákone o DPH od 01.01.2023 – povinnosti pre dodávateľov i odberateľov – sledovanie lehoty splatnosti faktúr

Zmeny v zákone o DPH od 01.01.2023 – povinnosti pre dodávateľov i odberateľov – sledovanie lehoty splatnosti faktúr

Od 01.01.2023 bol zákon o DPH novelizovaný , pričom dôležitými ZMENAMI sú najmä :

Záväzky – oprava odpočítanej dane z dôvodu časového testu – platiteľ v pozícii odberateľa je povinný opraviť odpočítanú daň na vstupe z nezaplateného záväzku – vrátiť štátu DPH – v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku – §53b ods.1 písm. a) t. j. štát požaduje opravu odpočítanej dane ešte skôr  (100 dní) , ako si dodávateľ nárokuje dokladom o oprave vrátenie dane z nezaplatenej pohľadávky (150 dní)

Pohľadávky – oprava DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke – so zámerom zlepšenia podnikateľského prostredia sa znižuje časový test a pohľadávka bude nevymožiteľná, ak bude viac ako 150 dní po splatnosti, a súčasne

  • nie je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ realizoval akýkoľvek úkon smerujúci k získaniu úhrady
  • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ vymáha pohľadávku žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu
  • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ vymáha pohľadávku v exekučnom konaní

Časový test  sa uplatní na pohľadávky, pri ktorých 150 dní od splatnosti uplynulo po 31. decembri 2022 t. z.  moment uplynutia 150 dní musí nastať 1.1. 2023 a neskôr. Pod pojmom akýkoľvek úkon sa podľa dôvodovej správy rozumie aj výzva na úhradu odoslaná dlžníkovi elektronicky.

Malá zásielka neobchodného charakteru – je oslobodená od DPH pri dovoze tovaru – je to zásielka tovaru zasielaná bezodplatne z tretieho štátu fyzickou osobou inej fyzickej osobe do tuzemska, ak je zasielaná príležitostne a obsahuje tovar výlučne na osobnú spotrebu a hodnota zásielky nepresahuje 45 eur

Krádež tovaru – pri krádeži odpisovaného tovaru, pri ktorom bola odpočítaná DPH, platí pravidlo, že sa odvedie pomerná časť DPH z daňovej zostatkovej ceny. Toto pravidlo sa doplňuje aj pre drobný hmotný majetok (cena pod 1 700 eur a doba použiteľnosti nad jeden rok), pričom sa použije právna fikcia, ako by sa tento majetok odpisoval rovnomerne 4 roky

Oprava odpočítanej dane z dôvodu dokladu o oprave – platiteľ v pozícii odberateľa je povinný opraviť odpočítanú daň na vstupe z nezaplateného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane od dodávateľa doklad o oprave na základe taxatívneho dôvodu, ktorým je napríklad insolvencia – konkurz, splátkový kalendár, výsledok reštrukturalizácie ( §53b ods.1 písm. b)).

  • Oprava opravenej odpočítanej dane – ak platiteľ v pozícii odberateľa predmetný záväzok, pri ktorom opravil odpočítanú daň zaplatí, má právo si uplatniť odpočet dane – inak povedané, vykoná opravu opravenej dane ( §53b ods.4).
  • Oprava odpočítanej dane – na zmeny v pravidlách o oprave odpočítanej dane nadväzujú aj zmeny v ďalších súvisiacich ustanoveniach – odpočítanie dane pri registrácii ( §55 ods.2,3); vedenie záznamov ( §70 ods.2 písm. j)); kontrolný výkaz ( §78a ods.10,11); prechodné ustanovenia ( §85km ods.5,6).
Zálohovanie obalov od 01.01.2022 – spôsob účtovania – DPH

Zálohovanie obalov od 01.01.2022 – spôsob účtovania – DPH

FS vydala informácia k účtovaniu zálohovaných jednorazových obalov. Zákon o DPH v § 19 ods. 10 pri zálohovaných obaloch ustanovuje určenie vzniku daňovej povinnosti zo zálohovaných obalov na nápoje osobitným spôsobom u vybranej skupiny dodávateľov, a to u dodávateľov, ktorí ako prví v poradí uvádzajú na trh v tuzemsku zálohované obaly spolu s nápojom a zároveň im umožňuje odpočítanie dane pri kúpe zálohovaných obalov. Zákon o DPH ďalej ustanovuje všetkým dodávateľom, ktorí dodávajú tovar (nápoje) v zálohovaných obaloch, nezahrnúť sumu zálohovaných obalov do základu dane pri predaji tovaru.

Zdroj : Finančná správa SR

Informácia č. 4/DZPaU/2022/I k účtovaniu zálohovaných jednorazových obalov klikni TU

Metodické usmernenie č. MF/005563/2022-36 k účtovaniu zálohovaných jednorazových obalov klikni TU

Platitelia DPH – povinnosť oznamovať finančnej správe svoje bankové účty – LEHOTA od 15.11.2021 do 30.11.2021

Platitelia DPH – povinnosť oznamovať finančnej správe svoje bankové účty – LEHOTA od 15.11.2021 do 30.11.2021

NR SR schválila 27.10.2021 novelu zákona o DPH č. 222/2004 Z. z., ktorá ukladá POVINNOSŤ platiteľom DPH ( registrácia podľa § 4  zákona o DPH )  oznámiť finančnej správe čísla všetkých bankových účtov, ktoré využíva na Inkaso a na úhradu platieb súvisiacich s dodaním tovarov a služieb v rámci DPH.

Lehota na oznámenie je od 15.11.2021 do 30.11.2021 pre platiteľov DPH registrovaných k 15.11.2021 alebo bezodkladne odo dňa, kedy si platiteľ DPH takýto účet zriadil alebo bezodkladne potom, ako bola zdaniteľná osoba daňovým úradom registrovaná za platiteľa DPH.

Oznámenie bankových účtov používaných pre účely DPH bude elektronické na portáli FS prostredníctvom UŽ predvyplneného tlačiva t. j. platiteľ len vyberie konkrétne bankové účty pre hore uvedené účely tejto povinnosti resp. pridá  iné čísla bankových účtov, ktoré FS neeviduje. Finančná riaditeľstvo aktualizovaný zoznam bankových účtov zverejní k 01.01.2022 na svojom portáli.

Finančná správa môže uložiť pokutu do výšky  10 tis. eur platiteľovi DPH za nesplnenie tejto povinnosti resp. nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje s tým súvisiace.

Zdroj : Finančná správa SR – Metodický pokyn k oznamovacej povinnosti platiteľa podľa § 6 zákona o DPH – klikni TU

Od 1. júla 2021 dochádza k zmenám uplatňovania pravidiel DPH pri predaji tovaru na diaľku t.j. zásielkový predaj prostredníctvom e-shopov  predaj do zahraničia.

Od 1. júla 2021 dochádza k zmenám uplatňovania pravidiel DPH pri predaji tovaru na diaľku t.j. zásielkový predaj prostredníctvom e-shopov predaj do zahraničia.

Podľa novej úpravy sa dotknuté právnické a fyzické osoby môžu zaregistrovať k osobitnej úprave dane OSS elektronicky v jednom členskom štáte a využiť možnosť podávať jedno elektronické daňové priznanie, v ktorom sa prizná daň z dodaných tovarov a poskytnutých služieb do všetkých členských štátov.

Platí to pre subjekty, ktorých hodnota dodaného tovaru na diaľku na území EÚ prekračuje limit 10 000 eur kumulatívne pre všetky dodávky do iných členských štátov. V praxi sa tak nebude už posudzovať pre tento režim limit jednotlivo pre každý členský štát, ale pre všetky členské štáty spolu.

Od 1. 7. 2021 bude mať teda slovenský podnikateľ (e-schop) po prekročení limitu predaja tovaru na diaľku dve možnosti, ako bude DPH do zahraničia odvádzať:

  1. Zvolí si starý, ale stále platný spôsob – zaregistruje sa ako platiteľ DPH v danej krajine (dostane zahraničné IČ DPH), predaje bude do zahraničia fakturovať s ich miestnou sadzbou DPH, a platiť DPH miestnym daňovým inštitúciám v zahraničí.
  2. Využije registráciu cez jednotné kontaktné miesto OSS (nemusí sa registrovať v zahraničí), ale priamo zo Slovenska cez OSS bude podávať jedno priznanie OSS, DPH zaplatí správcovi dane v tuzemsku. No stále platí, že pri fakturácií do zahraničia musí uviesť sadzbu DPH krajiny EÚ, z ktorej je jeho zákazník. V prípade, že sa podnikateľ rozhodne pre túto osobitnú úpravu OSS, musí v nej zostať 2 roky.

E-shopy, ktoré chceli od 1. 7. 2021 uplatňovať osobitnú úpravu, mali túto skutočnosť oznámiť od 1. 4. do 10. 6. 2021. V prípade, ak túto lehotu zmeškali, tak budú zatiaľ podávať tak ako doposiaľ priznania v tých členských štátoch, kde už sú registrované.