+421 035 7731 283 info@revox.sk

Zákonom č. 65/2023 Z. z. – článkom III, sa s účinnosťou od 1. mája 2023 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP). Podľa zmeneného § 33 ods. 1 písm. b) ZDP má oprávnená osoba nárok na daňový bonus na dieťa do 15 rokov veku bez ohľadu na to, či sa na dieťa poskytuje alebo neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Podľa nového prechodného ustanovenia § 52zzpa – s účinnosťou od 1. mája 2023 – má oprávnená osoba nárok na daňový bonus (140 eur mesačne) na dieťa do 18 rokov veku, a to bez ohľadu na to, či sa na dieťa poskytuje alebo neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Od 1. mája 2023 má daňovník nárok na daňový bonus na dieťa aj v prípade, ak sa na dieťa bude poskytovať dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách t. j. daňovník – rodič dieťaťa si od 1. mája 2023 môže na dieťa bez rozdielu veku uplatniť aj daňový bonus a aj dotáciu na stravovanie SPOLOČNE.

TREBA ALE SPLNIŤ PODMIENKU – rodič dieťaťa ešte pred 1. májom 2023 musí písomne požiadať zriaďovateľa školy prostredníctvom príslušnej školy o poskytnutie dotácie.

Dotácia sa bude od 1. mája 2023 poskytovať vo výške:

  • 1,40 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a stravovalo sa
  • 2,10 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a stravovalo sa
  • 2,30 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a stravovalo sa